a

Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninio web portalo http://www.sofos.lt (toliau – SOFOS.LT) ir SOFOS.LT kliento (toliau – J?s, J?s?) pagrindinius asmens duomen? rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvark?.

2. J?s? asmens duomen? rinkim?, tvarkym? ir saugojim? nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomen? teisin?s apsaugos ?statymas ir kiti teis?s aktai.

3. E-parduotuv?je nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad SOFOS.LT juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teis?s aktuose numatytais tikslais, priemon?mis ir tvarka.

4. SOFOS.LT vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomen? tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibr?žtais ir teis?tais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir s?žiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teis?tai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomen? subjektas duoda sutikim?, t. y. sutinka laikytis Naudojimosi elektroninio web portalo taisykli?;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šali? yra duomen? subjektas;

4.3.3. SOFOS.LT yra ?pareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal ?statymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti d?l teis?to intereso, kurio siekia SOFOS.LT arba tre?iasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomen? subjekto interesai n?ra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomen? tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teis?.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. Naudotis elektroninio web portalo paslaugomis gali:

5.1. visi veiksn?s fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 met? amžiaus;

5.2. juridiniai asmenys;

5.3. vis? aukš?iau nurodyt? asmen? ?galioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad gal?tume pasi?lyti Jums visavertes paslaugas m?s? svetain?je, J?s? kompiuteryje (?renginyje) ?rašome informacij? (slapukus, angl. “cookies”). ?rašyt? informacij? naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesn? svetain?s naudotoj?, rinkdami svetain?s lankomumo statistik?. J?s bet kada galite perži?r?ti, koki? informacij? (slapukus) ?rašome, ir galite ištrinti dal? ar visus ?rašytus slapukus. Taip pat turite teis? nesutikti, kad b?t? ?rašoma ir naudojama informacija (slapukai) J?s? kompiuteryje (?renginyje), ta?iau tokiu atveju kai kurios svetain?s funkcijos Jums gali b?ti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad J?s? kompiuteryje (?renginyje) b?t? ?rašoma informacija. Savo duot? sutikim? bet kada gal?site atšaukti, pakeisdami savo interneto naršykl?s nustatymus, ar kreipdamiesi ? mus bet kuriais svetain?je skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomen? rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. SOFOS.LT gerbia kiekvieno J?s? teis? ? privatum?. J?s? asmens duomenys (vardas, pavard?, amžiaus grup?, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninio web portalo registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti J?s? preki? užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., s?skaitas fakt?ras);

7.3. spr?sti problemas, susijusias su preki? pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius ?sipareigojimus;

7.5. tiesiogin?s rinkodaros tikslais.

8. Registracijos metu J?s privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas J?s? asmens duomenis SOFOS.LT ?gyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaug? nuo atsitiktinio ar neteis?to sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteis?to tvarkymo.

10. SOFOS.LT gali statistiniais tikslais naudoti su J?s? asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie ?sigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleist? atskleisti Kliento asmens tapatyb?s arba kit? asmens duomen?, pagal kuriuos b?t? galima nustatyti asmens tapatyb?.

III. Asmens duomen? perdavimas tre?iosioms šalims

11. SOFOS.LT pasilieka teis? perduoti informacij? tre?iosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams ?gyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomen? pakeitimas ar atnaujinimas

12. J?s turite teis? bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateikt? informacij?.

V. Informacijos ar pretenzij? perdavimas

13. J?s, leid?s tvarkyti savo asmens duomenis, turite teis?:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojim?, savo asmens duomen? tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kit? ?statym? nuostat?;

13.2. nesutikti, kad b?t? tvarkomi jo asmens duomenys.

14. SOFOS.LT, gav?s J?s? prašym? d?l asmens duomen? tvarkymo, ne v?liau kaip per 30 kalendorini? dien? nuo J?s? kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakym?. Nagrin?jami tik tie prašymai d?l asmens duomen? tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu ruslanas@unicornlt.lt).

VI. Privatumo politikos keitimas

15. SOFOS.LT turi teis? iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politik? apie tai pranešdamas e-parduotuv?je “Naujien?“ skiltyje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai ?sigalioja nuo j? paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninio web portalo sistemoje.

17. Jeigu J?s nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, J?s turite teis? jos atsisakyti raštu (el. paštu ruslanas@unicornlt.lt) su s?lyga, kad J?s prarandate teis? naudotis elektroninio web portalo paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo J?s ir toliau naudojat?s elektroninio web portalo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad J?s sutinkate su nauja redakcija .