a

Minkšti baldai

minkšti baldaiKad namai b?t? malon?s, jauk?s ir nor?t?si ?ia sugr?žti, svarbu juose gerai jaustis. Šilta ir palanki atmosfera didele dalimi priklauso nuo ten gyvenan?i?j? žmoni?, ta?iau prie to prisideda ir m?s? asmenin?s erdv?s interjero dizainas: pasirinktos spalvos, baldai, detal?s. Kadangi visi esame skirtingi, ir jei vienam tam tikras dalykas yra priimtinas ir suprantamas, kit? tai gali stipriai erzinti. Tad, jei asmeninius kambarius galime ?rengti visiškai individualiai, bendras erdves ?rengdama šeima tur?t? bendradarbiauti ir taip suderinti galutin? apdailos ir bald? variant?.


Interjero k?rimas nemenka investicija, tod?l norisi, jog šis tarnaut? ir neatsibost? dar pirmais metais. ?rengiant namus svarbu funkcionaliai išnaudota erdv?, bald? patogumas, apdailos praktiškumas, pavyzdžiui, galimyb? vandeniu valyti sienas, transformuoti tuo metu nenaudojamus baldus. Didesn?je erdv?je žmon?s jau?iasi nesuvaržyti, tod?l namuose reikia palikti laisvus pra?jimus tarp vis? bald?. Be abejo, ne mažiau svarbi interjero estetin? vert?, kurioje tur?t? vyrauti bendros, šeimai patinkan?ios spalvos ir bald? tendencijos. Planuojant svetain?s kambario dizain?, kur praleidžiama didel? dalis laisvo laiko po darbo, beveik visais atvejais vis dar pasirenkami minkšti baldai, kurie yra patog?s, praktiški, gali b?ti pagaminami ir pagal individualius poreikius. Dažniausiai centrine svetain?s kambario fig?ra tampa sofa, kušet? ar foteliai, kuri? didelis pasirinkimas m?s? parduotuv?je leidžia juos nesunkiai priderinti prie esamo nam? interjero. O kartais naujo dizaino vaizdinys susikuria b?tent pama?ius itin patinkan?ius baldus.


Mes si?lome daugyb? skirting?, puikia kokybe pasižymin?i?, stiling? minkšt? bald?, kurie gali kardinaliai pakeisti senok?, gerokai pabodus? interjero dizain?. B?gant metams seniai ?sigyti ar dar t?v? paveld?ti baldai praranda pagrindines savo funkcijas: komfortabilum?, estetin? išvaizd?. Kai kurie taupydami pinigus, nusprendžia juos restauruoti, pakei?iant nauj? apmušal? ar atnaujinant medines detales, ta?iau tai n?ra tas variantas, jei norima v?l jaustis patogiai. Geriau investuoti šiek tiek daugiau ir ?sigyti naujo modelio, dizaino, prie naujo interjero deran?ius baldus. M?s? ?mon? bendradarbiauja su žinomais tiek?jais, tod?l galime pasi?lyti patvarius ir stilingus, ?vairi? stili? gaminius už prieinam? kain?. ?ia minkštus baldus išsirinks tiek klasikos ir tradicijos puosel?tojai, tiek naujovi? šalininkai, kurie m?gsta eksperimentuoti ir išbandyti k? nors netik?to.

Minkštus baldus ?sigykite prieš tai juos išband?

Prieš perkant minkštus baldus pravartu juos išbandyti: daugelis ?sigydami baldus pagrindin? d?mes? sutelkia medžiag? ir apdirbimo technikos kokybei, tad parduotuv?s sal?je net neatsis?da ant pasirinktos sofos, kr?sl?, foteli?, pamiršdami, kad baldai turi b?ti ne tik patinkan?io stiliaus, profesionaliai pagaminti, bet ir patog?s. Norint sutaupyti laiko ir pinig?, baldai labai dažnai perkami internetu, kai n?ra galimyb?s realiai pamatyti ir paliesti gamini?. M?s? ?mon? turi dvi parduotuves patogiose miesto vietose, tod?l internetu pasirinktus baldus kvie?iame pamatyti gyvai. Kiekvienas komfort? ir bald? minkštum? ?sivaizduojame skirtingai, tad parduotuv?s sal?je pravartu atsis?sti ir ?vertinti, ar pasirinkti baldai yra patog?s ir išvaizda, spalva, fakt?ra atitinka tai, ko ieškojote. Atraskite stiling?, sau skirt? nam? interjero dizain? su patinkan?io dizaino minkštais baldais. Pasirinkite patogius, elegantiškus gaminius ir sukurkite tokius namus, apie kokius visada svajojote.


Rasti baldus, kurie yra ir graž?s, ir patog?s, kartais gali b?ti sud?tinga. M?s? bald? gamintojai stengiasi ?rodyti, jog visa tai tikrai ?manoma – suteikiant klientams galimyb? ?sigyti b?tent tokius produktus, apie kuriuos jie visada svajojo. Be to, kiekvienos šeimos poreikiai yra labai skirtingi, tad meistrai si?lo daug ?vairi? pasirinkimo variant?, išpildan?i? individualius pageidavimus. M?s? gamintoj? minkšti baldai – prioritet? atiduodantiems tiek grožio, tiek patogumo aspektams.


Maloniai ir patogiai aplinkai namuose sukurti b?tina ne tik akiai daili apdaila, bet ir kokybiška buitin? technika, patog?s, funkcional?s baldai. Ši? ypa? nereik?t? nuvertinti, kadangi labai daug laiko ils?damiesi ir dirbdami praleidžiame b?tent ant j?. Nuo j? kokyb?s priklauso m?s? savijauta, pavyzdžiui, tokie kokybiški baldai, kaip darbo k?d?, lova, sofos neleis pavargti m?s? nugarai. Be abejo, baldai atlieka ir estetin? funkcij?, priimant patalp? interjero sprendimus.


Minkšt? bald? ind?lis kuriant nam? interjer?


?vairi? stili? ir modeli? minkšti baldai gali tapti pagrindiniu nam? d?mesio centru, aplink kur? priderinami pasirinkto stiliaus akcentai, papildantys vis? interjer?. Kitu atveju – siekiant labiau pabr?žti tam tikrus daiktus, galima pasirinkti mažiau išsiskirian?ius ir ak? pritraukian?ius, neryški? spalv? baldus. Pageidaujam? nam? atmosfer? sukurti nesunku, kadangi minkšt? bald? pasirinkimas didelis ir labai ?vairus. Ši s?voka apima minkštus kampus, sofas, lovas, sofas-lovas su miegojimo funkcija, fotelius, ištaigingus kr?slus. Galima suderinti patinkant? keli? dali? komplekt?. Pavyzdžiui, prie miegojimo lovos ar vaiko lovyt?s galima priderinti sof? ar kr?sl?, kas šiuo metu yra ne tik madinga, bet ir praktiška.


Šie baldai dažniausiai pasirenkami ?rengiant svetain?, ta?iau vis labiau populiar?ja vien? ar kelet? j? pastatyti miegamojo, vaik?, darbo kambariuose, prieškambaryje, ?stiklintame balkone ar ?rengtame žiemos sode. Dažniausiai tam pasirenkamos sofos, foteliai, kr?slai, ant kuri? labai patogu trupam prigulti paskaityti knyg?, užmigdyti maž?j? atžal? ar tiesiog ramiai pails?ti nuo vis? darb?. Baldais, ypa? minkštomis sofomis, foteliais, apstatyta erdv? visada jaukesn? už t?, kurioje vyrauja minimalistinis interjeras su vienu, kitu pagrindiniu baldu. Tad tiems, kuriems jaukumas yra vienas pagrindini? kuriam? nam? sud?tini? dalyk?, verta apgalvoti š? aspekt?.


Patogumas prabangos ir elegancijos apsuptyje – pagrindinis m?s? tikslas bald? gamyboje

Kiekvienais metais bald? dizaineriai ir k?r?jai atnaujina savo si?lom? gamini? kolekcijas. Atsižvelgiant ? tuometin? ir b?sim? laikmet?, dizaineriai diktuoja naujausias mados tendencijas. Dažniausiai bald? pardav?jai siekia prekiauti b?tent tokiais baldais, ta?iau m?s? komanda pataria pirmiausia ?vertinti savo skon?, pom?gius, apgalvoti tai, jog mados po keleri? met? jau gali b?ti pasikeitusios, kai tuo tarpu bald? keisti dar nesinor?s. Tod?l, visada verta atkreipti d?mes? ? klasikinius baldus. Šie labai dažnai tampa dizaineri? ?kv?pimo šaltiniu, kuriuo remiantis praeities tendencijos atgimsta naujose klasikinio stiliaus formose ar moderniuose sprendimuose.


B?tent tokie yra m?s? si?lomi minkšti baldai – pasitelkus ilgai puosel?tas tradicines formas, išlaikant kont?rus, spalvas, raštus yra kuriami naujausi original?s minkšt? bald? sprendimai. Kurdami baldus laikom?s savo tradicij? ir aukšt? kokyb?s standart?: itin vertiname ilgaamžiškum?, tod?l naudojame tik profesionalias patikim? tiek?j? medžiagas, tvirt? med?, jo konstrukcijas, kuriame elegantiško dizaino baldus, kurie ir mums patiems kelia susižav?jim?, ir be abejo – m?gstame komfort?, tod?l ekspresyvi ir elegantiška bald? išvaizda susipina su patogiu dizainu.


Individuali? minkšt? bald? k?rimas


Klientai, iš anksto žinantys, ko nori, ir mintyse jau turintys savo svajoni? bald? model?, form?, visada gali pateikti savo id?jas, norus. Pagal juos, tiksliai suderinus pagrindines ir smulkias detales d?l naudojamo medžio, r?mo konstrukcijos, audinio fakt?ros, spalv? parengsime projekt?, pagal kur? bus sukurtas pageidaujamas bald? modelis. Tokiu b?du užsakovas gauna b?tent tai, apie k? svajojo, ir yra užtikrintas, jog antro tokio baldo nepamatys kituose namuose. Jei turima vizija, bet dvejojama d?l tam tikr? dalyk?, visada laukiame klausim?, kuriuos pad?sime išspr?sti ir sukursime išties patinkant? skoning? bei patog? produkt?.