a

Sofos

sofosSvetain? yra ta nam? vieta, kur dažniausiai susiburia visa šeima ir susirenka draugai. ?ia svarbiausia bendravimas, kurio nevaržyt? apkrauta erdv?, netinkamai išd?styti baldai, trukdantys laisvam jud?jimui, nes šiam kambariui b?tinas funkcionalumas ir patogumas. Jei svetain?s kambarys yra pagrindinis nam? centras, tuomet sofa yra to kambario širdis, suteikianti šeimai poilsio ir ramyb?s laik?, praleidžiam? kartu. Atpalaiduojan?ios, stilingos ir dirbtinai neužkelt? kain? sofos – pagrindinis m?s? tikslas.


Kadangi kiekvienos šeimos poreikiai yra skirtingi ir unikal?s, mes stengiam?s pasi?lyti pla?ias, ?vairi? sof? ir j? komplektacij?, kurias galima keisti, derinti tarpusavyje, kolekcijas. Nuo stiling?, atlošiam? gamini? iki patogi? sof? kampu. Sofa gali b?ti pasirinktos formos (?prasta tiesi ar kampu), keli? s?d?jimo viet?, dažnai prie jos derinami tokio pa?io ar panašaus modelio foteliai, kr?slai ir k?d?s. Sof? galima pasirinkti kaip pagrindin? svetain?s kambario akcent?. Jei norima jam suteikti d?mesio, pravartu priderinti ir apšvietim?, nukreipt? jos linkme. Taip pat norint akcentuoti b?tent sof?, foteliai gali b?ti visiškai paprasti, nekrentantys ? akis. Dabar labai populiarios sofos-lovos su daug vienod? ar skirting? dydži? pagalvi?, kurios leidžia ?sitaisyti patogiai ir minkštai, pagal m?gstam? s?d?jimo pozicij?.


Vakare, po ?vairi? dienos darb?, daugelis tik ir svajojame kuo grei?iau gr?žti namo ir patogiai ?sitaisyti paži?r?ti film?, televizijos laid? ar paskaityti knyg?. Sofos pirmin? ir iki šiol išlikusi pagrindin? funkcija, jog laisvu metu šeimos nariai gal?t? ramiai pails?ti ir atsipalaiduoti. Mes si?lome ?vairi? spalv?, form? ir stili? – nuo klasikinio dizaino iki moderni? sprendim? – sofas. Patog?s ir elegantiški gaminiai suteiks namams naujumo, išskirtinumo. Dažniausiai interjero dizainas pradedamas kurti nuo sien?, lub?, grind? apdailos, v?liau derinant tinkan?ius baldus, ta?iau kartais ši tvarka apvirsta aukštyn kojomis – visa kambario id?ja gali b?ti pl?tojama b?tent nuo pamatytos ir stipriai mintyse ?strigusios sofos.


Sofa labai universalus baldas: ?ia sus?dame ramiems pokalbiams, žaidžiame stalo žaidimus, prigulame pails?ti ar paži?r?ti televizoriaus, prireikus ant jos galime ir nakvoti. Tod?l gamintojai si?lo pasirinkti sof?-lov?, kurioje sumontuotas patogus miegojimo mechanizmas ir patalyn?s d?ž?. Jei namuose n?ra ?rengto atskiro sve?i? kambario, ko dažniausiai gyvenantys daugiabu?iuose negali sau leisti, tokia sofa bus labai naudinga alternatyva prireikus nakvyn?s atvykusiems artimiesiems ir draugams. Šias sofas, su patogiu mechanizmu, ? lovas transformuoti visai nesud?tinga, nereikia ?d?ti daug j?gos ir pastang?. Sofa-lova puiki išeitis gyvenantiems moderniame vieno kambario bute, kur dažnai kelios erdv?s sujungtos ? vien?, siekiant tur?ti daugiau vietos. Gamintojai stengiasi prisitaikyti ir prie toki? atvej?, tad pasirinkus tvirt? sof? su kokybišku ?iužiniu, išsimiegama taip pat gerai, kaip ?prastoje lovoje.


? k? atsižvelgti renkantis sof? kampu?

Jei renkat?s sof? kampu, tuomet nepamirškite iš anksto atsižvelgti ? kambario išplanavim? ir nuspr?sti, kurioje pus?je, kair?je ar dešin?je, to kampo norite, kad v?liau neb?t? problem? d?l kit? bald? išd?stymo. Nors turint daug erdv?s kambaryje tai gali atrodyti visai nereikšminga smulkm?, ta?iau planuojant ?sigyti kitus didesnius gaminius gali kilti ir nesklandum?. Be to, dažnai parduotuv?s sal?je ar virtinoje esan?ios sofos, d?l dideli? patalp?, atrodo kiek mažesn?s nei yra iš tikr?j?, tad b?tina visk? tiksliai išsimatuoti. M?gstantys stiling? prabang? ir išskirtin? patogum? gali pasirinkti iš gausaus odini? sof? asortimento. Dail?s sof? raštai padeda sukurti ištaigingai atrodan?ius gaminius, patalpoms suteikiant elegancijos. Masyvi odin? sofa dažniausiai savaime tampa pagrindiniu kambario centru, kvie?ian?iu patogiai pris?sti.